Vuokrausehdot

YLEISTÄ

Vuokrasopimuksen vuokrausehdot perustuvat asuinhuoneiston vuokrauksesta annettuun lakiin 31.3.1995/481. Epäselvissä tapauksissa noudatetaan aina lain antamia määräyksiä.

VUOKRALAINEN / VUOKRASUHDE

Vuokrasopimuksen allekirjoittaa vuokranantaja (Kiinteistö Oy Ähtärin Vuokratalot / Ähtärin kaupunki) ja vuokralainen. Vuokralainen on aina henkilökohtaisesti vastuussa vuokraamistaan tiloista (asunto, varasto), vuokranmaksusta ym. vuokrattuihin tiloihin kuuluvista käyttömaksuista ja korvauksista.

Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan lupaa luovuttaa tai vuokrata vuokraamiaan tiloja tai sen osaa toisen henkilön käytettäväksi. Vuokrasopimuksessa tulee mainita kaikki asunnossa pysyvästi asuvien henkilöiden nimet ja henkilötiedot. Mikäli tiedot muuttuvat vuokra-aikana, tulee niistä ilmoittaa viipymättä vuokranantajalle.

VUOKRAN SUURUUS

Vuokra ja käyttökorvaukset määräytyvät sen mukaan, mitä niistä on sovittu. Vuokranantaja voi korottaa vuokraa ja käyttömaksuja kuluperusteisesti. Vuokranantajan on ilmoitettava vuokralaiselle uuden vuokran ja käyttömaksujen voimaantuloajankohta kirjallisesti kaksi (2) kuukautta ennen niiden voimaantuloa.

VUOKRASOPIMUKSEN IRTISANOMINEN /PURKAMINEN

Vuokralaisen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Aika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu, ellei toisin ole sovittu. Jos sopimus sanotaan irti esimerkiksi 2. kesäkuuta, sopimus päättyy heinäkuun lopussa. Vuokralaisen irtisanomisaikaa ei sopimuksella voi pidentää.

Vuokranantajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos sopimus on ollut voimassa vähintään 12kk. Jos se on ollut voimassa vähemmän aikaa, irtisanomisaika on kolme kuukautta. Vuokranantajan irtisanomisaika lasketaan samalla tavalla kuin vuokralaisenkin, eikä irtisanomisaikaa voi sopimuksella lyhentää.
Vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen ainoastaan lakisääteisellä perusteella. Vuokranantajalla on oikeus purkaa sopimus ensinnäkin vuokralaisen laiminlyödessä vuokran maksamisen säädetyssä tai sovitussa ajassa. Perusteeksi riittää 2 kuukauden vuokrien maksamatta jättäminen. Vuokranmaksun laiminlyönnistä tai vuokraoikeuden tai hallinnan laittomasta luovutuksesta ei tarvitse varoittaa vuokralaista, vaan sopimus voidaan purkaa heti.

Muutoin purkaminen on yleensä mahdollista vain, jos vuokralaista on aiemmin kirjallisesti varoitettu asiasta ja menettely toistuu, esimerkiksi:

  • vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää
  • vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti
  • vuokralainen rikkoo huoneistossa, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.

Vuokralaisen on annettava vuokranantajalle kirjallinen irtisanomisilmoitus. Ilmoitus on toimitettava todistettavasti, eli esimerkiksi sähköpostitse, kuittausta vastaan tai todistajan läsnä ollessa. Pelkkä puhelu tai kirjatun kirjeen lähettäminen ilman sen vastaanottamista ei riitä. Irtisanomisilmoitus on annettava nimenomaan vuokranantajalle, ei siis esimerkiksi kiinteistöyhtiön palkkaamalle siivoojalle tai kiinteistönhoitajalle.

MUUTTO ASUINHUONEISTOSTA

Ellei vuokrasopimuksessa ole toisin sovittu, muuttopäivä on viimeistään sopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä, jolloin kiinteistöyhtiön toimisto on auki. Asunto tulee luovuttaa siivottuna ja virheettömässä kunnossa. Avaimet tulee palauttaa vuokranantajan toimistoon henkilökohtaisesti viimeistään muuttopäivänä, toimiston aukioloaikana.

SÄHKÖSOPIMUS

Vuokralainen tekee oman sähkösopimuksen suoraan sähköyhtiön kanssa noudettuaan asunnon avaimet. Vuokralaisen sähkösopimus tulee olla voimassa koko vuokralla olo ajan.

VUOKRAVAKUUS

Kts. erillinen liite.

 JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Kts. erillinen liite. Järjestyssäännöt hyväksytään kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokouksessa. Mahdollisista järjestyssääntöjen muutoksista ilmoitetaan kirjeitse kaikille vuokralaisille.

ASUINHUONEISTON KÄYTTÖ, KUNTO JA KUNNOSSAPITO

Huoneiston on vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana oltava sellaisessa kunnossa kuin huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia, jollei muusta kunnosta ole sovittu.

Vuokralaisen tulee hoitaa omaa asuntoaan ja varastotilojaan säännöllisellä siivoamisella, huolehtia selkeästi ainoastaan vuokralaisen käytössä olevien kulkuväylien, rappusten ja piha-alueiden siisteydestä ja lumi- ja hiekoitustöistä, sekä huolehtia yhteistilojen ja piha-alueiden siisteydestä omalta osaltaan.

Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava kiinteistönhoitajalle ja vuokranantajalle huoneiston vioista, vahingoittumisesta tai sellaisesta puutteellisuudesta, jonka korjaamisesta vuokranantaja on vastuussa. Ilmoitus on tehtävä heti, jos korjaus on vahingon suurenemisen estämiseksi suoritettava viipymättä (esim. vuotava hana). Vuokralaisella on aina oikeus ryhtyä toimenpiteisiin huoneistoa koskevan välittömän vahingon estämiseksi tai rajoittamiseksi.

Vuokranantajalla on oikeus suorittaa välittömästi hoitotoimenpide tai korjaus- tai muutostyö, jota ei voi vahinkoa aiheuttamatta siirtää. Huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten vuokralaisen on viivytyksettä sopivana aikana päästettävä vuokranantaja huoneistoon. Jos huoneisto on tarkoitus myydä tai se on uudelleen vuokrattavissa, vuokranantajalla on oikeus näyttää huoneistoa vuokranantajalle ja vuokralaiselle sopivana aikana.

Vuokranantajalla on omat kiinteistönhuolto- ja yleisten tilojen siivoussopimukset. Lisätyöt tilataan yhtiön toimitusjohtajan tai hallituksen toimesta.

Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle kaiken vahingon mikä asunnolle, varastolle, tai vuokralaisen omille piha- ja kulkuväylille tai yleisille tiloille aiheutuu hänen itsensä, kotiväkensä, lemmikkiensä tai vieraidensa tuottamuksesta, pois lukien asunnon tavanomaisesta kulumisesta aiheutuneet jäljet. Tavanomaista kulumista on asunnon ikääntymiseen liittyvät jäljet, jotka eivät ole aiheutuneet asunnon ja muiden tilojen kunnossapidon ja siivouksen laiminlyönnistä, lemmikkien toimesta tai vahingonteoista. Asunnon kunto tarkastetaan viimeistään siinä vaiheessa, kun asukas muuttaa pois asunnosta, ja tavanomaisen kulumisen ulkopuoliset vahingot laskutetaan vuokralaiselta.

Vuokralaisen omatoimiset asunnon, yleisten tilojen tai piha-alueiden remontit ja muut muutostyöt (mukaan lukien maalaus, putkityöt, lattiapintojen vaihto, ikkunoiden ja ovien tai pysyvien kalusteiden ja kodinkoneiden vaihto, naulojen ja ruuvien kiinnittäminen seiniin yms.) on sallittu ainoastaan kiinteistöosakeyhtiön toimitusjohtajan tai hallituksen erillisellä kirjallisella luvalla. Luvattomien töiden korjaaminen ja muutostyöt alkuperäiseen kuntoon laskutetaan täysimääräisenä vuokralaiselta.

Astian- ja vaatteidenpesukoneiden asennus on ilmoitettava ja hyväksytettävä kiinteistönhuoltajalla ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa.

Talousjätteet ja roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta on asukkaiden huolehdittava itse ja omalla kustannuksellaan (vanhat huonekalut, elektroniikkajäte yms.).

WC pönttöihin ja muihin viemäreihin ei saa laittaa talouspaperia, käsipyyhkeitä, terveyssiteitä, jätteitä tai tavaroita, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä. Väärinkäytöstä aiheutuneet kustannukset peritään täysimääräisenä vuokralaiselta.

MUUTA

Kts. Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481.